Our Southern Birds transliterates this more naturally as "peeto, peeto, peeto" (16).